top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

อัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่ ''GRIFFON ''

กล่องคอสตูมอัญเชิญพาหนะไลท์ไซเคิลฟ้า มีขายที่หน้าร้านค้า

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลฟ้า )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลฟ้า )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญไลท์ไซเคิลฟ้า )


22 views0 comments

Comments


bottom of page