top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

✨อัปเดตพาหนะใหม่ กระบี่บิน✨ล่อยลอยไปตามอากาศกับกระบี่สุดเฟี๊ยว🗡

กล่องคอสตูมอัญเชิญพาหนะกระบี่บินมีขายที่หน้าร้านค้า

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญกระบี่บิน )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ตัว  ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญกระบี่บิน )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญกระบี่บิน )


23 views0 comments

Comments


bottom of page