top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

Baby Immortal Bird ลูกนกอมตะ สุดเท่ห์ บุกเซิร์ฟเเล้ววันนี้!!

Updated: Feb 2


กล่องอัญเชิญสัตว์ขี่มีขายที่หน้าร้านค้า


สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญลูกนกอมตะ)

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญลูกนกอมตะ)

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญลูกนกอมตะ)
110 views0 comments
bottom of page