top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

อัปเดตเเฟชั่นใหม่ Bamboo Kimono ชุดกิโมโน่ไม้ไผ่

กล่องคอสตูมชุดกิโมโน่ไม้ไผ่ มีขายที่หน้าร้านค้า

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญชุดกิโมโน่ไม้ไผ่ )

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญกิโมโน่ไม้ไผ่ )

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญกิโมโน่ไม้ไผ่ )


32 views0 comments

Commentaires


bottom of page