top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

อัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่ น้องสุวาน เจ้านรกผู้ดูเเลบัญชีความตาย

กล่องคอสตูมอัญเชิญสัตว์เลี้ยงสุวาน มีขายที่หน้าร้านค้า

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญสุวาน )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ตัว( เพิ่มโอกาสอัญเชิญสุวาน )

ใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ตัว ( เพิ่มโอกาสอัญเชิญสุวาน )


73 views0 comments

Yorumlar


bottom of page