top of page
BG_Section2_02 1_edited.png

สัตว์ขี่ใหม่มาเเล้ว น้องเมฆหมอก สุดพลิ้ว ระดับ RSกล่องอัญเชิญสัตว์ขี่มีขายที่หน้าร้านค้า


สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 120 คริสตัล = 1 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญเมฆหมอก)

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 1,000 คริสตัล = 10 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญเมฆหมอก)

สามารถใช้คริสตัลในการสุ่มในราคากล่องละ 3,000 คริสตัล = 30 ชุด (เพิ่มโอกาสอัญเชิญเมฆหมอก)

85 views0 comments

Commentaires


bottom of page